Aktiviti Sepanjang Tahun..

BULETIN TERKINI:

DARI MEJA KPM:

Oct 17, 2011

STRATEGI MENINGKATKAN DAYA INGATAN.

 


Pendahuluan
            Manusia mempunyai keupayaan untuk me-ngingat yang agak terbatas.  Tidak semua perkara yang memasuki ingatan kita kekal dalam ingatan.  Akan tetapi, manusia boleh meningkatkan kema-hiran mereka untuk mengingat melalui latihan dan cara yang sistematik.  Berikut disenaraikan cara dan strategi cara dan strategi yang boleh dicuba untuk meningkatkan daya ingatan.


•Minat terhadap apa yang dipelajari.
           Ini adalah syarat yang pertama.  Kita tidak boleh memaksa otak untuk mengingat sesuatu yang tidak diminati.  Proses mengingat akan lebih licin jika anda memang meminati apa-apa yang yelah dipelajari.•Belajar dengan tujuan untuk mengingat.
            Belajar dengan tujuan mengingat lebih baik daripada belajar sekadar untuk faham.  Oleh itu, apabila anda belajar, dari awal-awal lagi anda su-dah bersedia untuk mengingati apa yang dipelajari.  Dengan ini, anda akan mengingat secara spontan.  Sebaik sahaja sesuatu maklumat diterima oleh de-ria anda dan kemudian disalurkan ke otak, secara automatik anda akan dapat mengingati kerana tujuan dan matlamat anda begitu jelas.


•Berikan tumpuan sepenuhnya semasa belajar.
            Sama ada anda sedang mendengar guru mengajar atau anda sedang membaca, tumpuan yang tidak berbelah bahagi adalah amat penting.  Daya ingatan berkait rapat dengan daya tumpuan.  Semakin banyak tumpuan diberikan, semakin kuat daya ingatan anda.  Ingatan mesti disengajakan dengan cara memberi tumpuan sepenuhnya kepada apa yang diajar atau disampaikan oleh guru.


•Fahami dahulu sebelum mengingat.
            Anda perlu faham maklumat atau fakta yang akan diingati untuk memudahkan maklumat terse-but di simpan dalam ingatan.


•Menyusun ingatan secara logik.
            Lebih mudah untuk mengingat sesuatu fakta, maklumat atau perkara jika dinyatakan dalam satu rumpun dan berkait rapat antara satu sama lain.  Ingatan menjadi lebih mudah kika satu-satu fakta itu dapat dikaitkan dengan satu fakta yang lain.


•Mengingati fakta dalam satu rangkaian.
            Biasanya adalah lebih mudah untuk mengi-ngat sesuatu fakta, maklumat atau perkara jika di-nyatakan dalam satu rumpun dan berkait rapat antara satu sama lain.  Ingatan menjadi lebih mu-dah jika satu-satu fakta itu dapat dikaitkan dengan satu fakta yang lain.


•Latih tubi dan ulang berkali-kali.
            Ingatan anda menjadi kukuh jika maklumat yang ingin diingati selalu diulang-ulang.  Latih tubi dan ulangan akan mempercepatkan lagi proses ingatan.


•Menilai kembali apa yang dipelajari.
            Anda perlu menguji kembali ingatan dan ke-fahaman anda terhadap maklumat yang dipelajari.  Cara yang berkesan ialah dengan menggunakan kaedah perbandingan dan perbezaan.  Anda perlu membezakan maklumat yang betul dengan yang salah.  Anda boleh menggunakan soalan-soalan seperti soalan objektif untuk menguji ketajaman ingatan anda.


•Mengguna dan mencuba apa yang dipelajari.
            Anda akan lebih mudah mengingat pelajaran sekiranya anda sendiri mengamalkan apa yang dipe-lajari.  Oleh itu, anda perlulah  :
           
•Hubungkan pelajaran dengan perkara yang sudah diketahui. 
            Contohnya, mengingatkan nombor telefon yang diberi dengan mengaitkan dengan fakta yang diketahui.
            Nombor telefon               :           5776242
            Boleh dipecahkan kepada  :           57-76-242
            
            Boleh diingat sebagai        :           Tahun kemerdekaan Malaysia  (57)            
                                                             Umur nenek  (76)
                                                             Nombor rumah  (242)                     
  
•Susun huruf-huruf tajuk sehingga dapat dijadi-kan perkataan atau bunyi yang senang dikenali. 
           Atau ambil dua huruf awal setiap perkataan dan mengingatkan fakta.
                         
•Kaedah-kaedah lain  :
            i.  Mnemonik (menyusun semula apa yang dipelajari dalam bentuk mudah diingat dengan menggunakan kreativiti tersendiri. 
                     Contohnya untuk menghafal nama-nama bandar seperti  : Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, Manila, Singapura.
                     Boleh diingat dengan mencipta ayat seperti berikut        :  Kalau Basi Jangan Makan, Sakit!

            ii.  Akronim (membuat kependekan kepada suatu senarai maklumat yang perlu diingati. 
                     Kependekan seperti nama jabatan kerajaan seperti INTAN, KEJORA dan sebagainya.
 


Rumusan  :
 
           Kepintaran semulajadi sahaja tidak mencukupi untuk menentukan seseorang itu boleh berjaya dalam pelajaran.  Kepintaran semulajadi perlu disokong dengan pelbagai kemahiran belajar.  Kemahiran-kemahiran be-lajar bukan sahaja membantu memper-tajamkan dan memperkukuhkan kepintaran dan kebolehan semulajadi tetapi lebih daripada itu dapat meletakkan asas belajar dengan bersistem dan de-ngan itu seluruh sistem pem-belajaran akan berjalan dengan lebih lancar dan terarah.
 
            Apa yang penting sekali ialah setiap pelajar yang ingin berjaya haruslah memperlengkapkan diri mereka sebelum menduduki peperiksaan untuk menuju ke arah itu.  Ibu bapa, teman dan rakan sejawat perlulah mem-punyai peranan yang paling istimewa dalam menyalur-kan keyakinan dan meniupkan semangat supaya pelajar-pelajar itu terus terangsang.
 
            Teguran, ingatan dan tiupan semangat sedemikian sudah tentu membantu pelajar untuk berjaya. Selamat Berjaya!

credit to http://www.bm.cemerlangbm.com

No comments:

Post a Comment

class="fb-like" data-href="www.smkkemena.blogspot.com" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="true">